Haberler - Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası - Dörtyol Hatay

Ticaret Sicil Müdürlüğünden Önemli Duyuru

12-05-2015

1-TTK Geçici 7. Madde Uygulama Süresi 01.07.2015 Tarihine Kadar Uzatıldı

10/09/2014 tarihinde T.B.M.M. de kabul edilen ve 11/09/2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı “TORBA KANUN” un 133 ncü maddesi  ile 6102 sayılı TTK nın geçici 7. maddesinin uygulama süresi uzatılmıştır:

Buna göre;

1-) 01/07/2015 tarihine kadar aşağıdaki hâlleri tespit edilen ya da bildirilen anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyeleri ve ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesi, ilgili kanunlardaki tasfiye usulüne uyulmaksızın TTK Geçici 7. Madde uyarınca yapılmaya devam edecektir:

- Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre herhangi bir nedenle dağılmış olan kooperatifler.

- Sebebi ne olursa olsun aralıksız son beş yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler ile kooperatifler.

- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye işlemlerine başlanılmış ancak genel kurulun toplanamaması nedeniyle ara bilançoları veya son ve kati bilançosu genel kurula tevdi edilemediği için ticaret sicilinden terkin işlemi yapılamayan şirket ve kooperatifler.

- TTK nun yürürlük tarihinden önce veya 01/07/2015 tarihine kadar münfesih olan anonim ve limited şirketler ile Bakanlığın başvurusu üzerine mahkemelerce feshine karar verilen ve tasfiye memuru atanmamış olan anonim ve limited şirketler.

- 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 10 ve 32 nci maddelerine göre adreslerinin ve durumlarının tespit edilememesi nedeniyle ilgili odadaki üyelikleri askıya alınan ve oda yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl sonunda oda kaydı silinerek, sicil kaydı silinmek üzere Müdürlüklere bildirilen şirketler ve kooperatifler.

h) Vergi dairelerince adresinde bulunamadığı için resen kaydı silinip durumları Müdürlüğümüze hitaben yazılmış bir yazıyla bildirilen ve anasözleşmelerinde adresinde bulunamaması fesih nedeni olarak belirtilen şirketler.

2-) Durumları yukarıda belirtilen hallerin birine uyan şirket ve kooperatifler hakkında  01.07.2015 tarihine kadar bir bildirim yapıldığı takdirde, bu tarihe kadar kapsama girip girmediği ile ilgili yapılacak sicil incelemesinden, ihtar ve ilanlardan sonra, yani bildirimden itibaren azami 3 ay sonra resen terkin işlemi gerçekleştirilecektir